Sökning: "prestation och sömn"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden prestation och sömn.

 1. 1. Självupplevd prestation och psykiskt välbefinnande kring träning i relation till menstruationscykeln : En kvalitativ studie med dagbokslogg

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Agnes Fridén Sandqvist; Olivia Naili; [2021]
  Nyckelord :Menstruationscykel; självupllevd; träning; prestation;

  Sammanfattning : Introduktion: Det finns ett flertal faktorer som påverkar prestationen vid fysisk aktivitet, bland annat kost, sömn, allmän dagsform och så väl fysiska som psykiska förutsättningar. Dessa förutsättningar skiljer sig åt mellan kvinnor och män på grund av rent biologiska skillnader. LÄS MER

 2. 2. Sömnbristens upplevda påverkan på nattarbetares hälsa, fungerande på arbetsplatsen och anställningsbarhet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Marina Keuchenian; Jihan Al-Zuhairi; [2020]
  Nyckelord :Sleep deprivation; night work; employability; well-being; work performance;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är sömnbrist ett problem och det är relativt vanligt bland nattarbetare. Tidigare studier har visat att sömnbrist leder till en rad konsekvenser som trötthet och kognitiva störningar. LÄS MER

 3. 3. Fysisk aktivitet och kognitiv funktion hos personer med övervikt och obstruktiv sömnapné – en sambandsanalys

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Robin Larsson; Christian Skålberg; [2020]
  Nyckelord :Obstructive sleep apnea; cognitive function; physical activity; short-term memory.; Obstruktiv sömnapné; kognitiv funktion; fysisk aktivitet; korttidsminne.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Obstruktiv sömnapné (OSA) är en sjukdom med återkommande andningsuppehåll i de övre luftvägarna till följd av delvis eller total tilltäppning av luftflödet vid sömn, vilket leder till en lägre syremättnad i blodet. Det är känt att OSA försämrar kognitiva funktioner såsom minne och inlärning. LÄS MER

 4. 4. Sömn och upplevd stress – påverkan på fysisk återhämtning

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Victor Håård; [2019]
  Nyckelord :anspänning; kognitiv återhämtning; muskulär återhämtning; prestation; sömndeprivering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Fysisk kapacitet hos personer med obstruktiv sömnapné, övervikt och låg fysisk aktivitetsnivå : - En jämförande & sambandstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Alfred Bjernulf; Kolbe Oscar; [2019]
  Nyckelord :OSA; sleep apnea; physical capacity; physical activity; BMI; AHI; 6 MWT; ESS; Overweight; OSA; sömnapné; fysisk kapacitet; fysisk aktivitet; BMI; AHI; 6 MWT; ESS; övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund Obstruktiv sömnapné (OSA) karakteriseras av upprepade episoder av helt eller delvis avstängda luftvägar under sömn. Det saknas studier som undersöker samband mellan fysisk kapacitet och graden av OSA, Body Mass Index (BMI), dagtrötthet, mängden tid med lågintensiv fysisk aktivitet (LFA) och ålder hos personer med OSA. LÄS MER