Sökning: "prognosgivning och investerare"

Hittade 1 uppsats innehållade orden prognosgivning och investerare.

  1. 1. Träffsäkerheten i företags framåtblickande prognoser - En kvantitativ studie av bolags egna prognoser av den framtida utvecklingen

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Kristofer Eriksson; Marcus Blom; [2012-07-02]
    Nyckelord :Företagsledning; aktieanalytiker; prognosgivning och investerare;

    Sammanfattning : Studien har undersökt prognosers trovärdighet bland svenska börsbolag. Undersökningen begränsades inte till att endast inkludera vinstprognoser utan all framåtblickande information som företagen kommunicerade analyserades. LÄS MER