Sökning: "sensorlogg"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet sensorlogg.

  1. 1. Predictive Maintenance of Construction Equipment using Log Data : A Data- centric Approach

    Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

    Författare :Bazil Muzaffar Kotriwala; [2021]
    Nyckelord :Predictive Maintenance; Construction Equipment; Event Log; Sensor Log; Machine Learning; Imbalanced Data; Prediktivt underhåll; byggutrustning; händelselogg; sensorlogg; maskininlärning; obalanserade data;

    Sammanfattning : Construction equipment manufacturers want to reduce the downtime of their equipment by moving from the typical reactive maintenance to a predictive maintenance approach. They would like to define a method to predict the failure of the construction equipment ahead of time by leveraging the real- world data that is being logged by their vehicles. LÄS MER