Sökning: "slamspridning"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet slamspridning.

 1. 1. Spårning av tungmetaller i Västra strandens avloppsreningsverks ledningsnät

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Kristian Johansson; [2019]
  Nyckelord :fosfor; uppströmsarbete; ecoscope; avloppsslam; slamspridning;

  Sammanfattning : Sewage sludge contains several important nutrients that can be utilized byrecycling to arable land. This is especially important for phosphorus which is a finite resource and an important nutrient in agriculture. It is, however, important that the sewage sludge is free from high concentrations of harmful substances. LÄS MER

 2. 2. Pharmaceuticals leaching from biosolids amended soils

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Författare :Anastasia von Hellens; [2015]
  Nyckelord :biosolids; pharmaceuticals; leaching; soil texture; correlation analysis; physiochemical properties;

  Sammanfattning : Biosolids are currently applied on arable land in order to recirculate nutrients from urban areas. Biosolids have been reported to contain organic con-taminants such as pharmaceuticals; thereby the impact of spreading of bio-solids on the environment has to be investigated. LÄS MER

 3. 3. Kretslopp från bord till jord: Studie av metoder som återför mest näring och minst skadliga ämnen till åkrarna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :David Nyberg; [2012-10-18]
  Nyckelord :avloppsslam; slamspridning; kretslopp; näringsåterföring; fosfor; kväve;

  Sammanfattning : För att återföra växtnäringen i det avloppsslam som produceras på de svenska avloppsreningsverken sprider man sedan länge en del av slammet på åkermark. Sedan mitten av åttiotalet har slamspridningen i omgångar ifrågasatts, med motiveringen att slammet förutom växtnäringsämnen från fekalier och urin även innehåller ämnen som inte borde spridas i naturen. LÄS MER

 4. 4. Vad händer med slammet i Västra Götaland? -Hur sluthanteras slam från avloppsreningsverk idag och hur kommer det att se ut i framtiden?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning

  Författare :Maria Gustavsson; [2003]
  Nyckelord :Interdisciplinary studies; Slam; sluthantering; slamspridning; deponering; avloppsreningsverk; ARV; Västra Götaland; TVÄRVETENSKAP;

  Sammanfattning : De idag mest använda alternativen för sluthantering av slam är deponering, spridning på jordbruksmark, och olika former av annan användning som markbyggnad och jordtillverkning. Mycket händer idag inom ”slamhanteringsområdet” och till följd av nya lagar och mål kommer de tillgängliga alternativen för sluthantering se annorlunda uti framtiden. LÄS MER