Sökning: "straffrätt ideologi"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden straffrätt ideologi.

 1. 1. Målsägandens straffprocessuella ställning - rätten att biträda åtalet i ett rättsutvecklingsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Carolina Lindén; [2018]
  Nyckelord :processrätt; rättshistoria; straffrätt; åtalsrätt; åtal; målsägande; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Idag gäller allmän åtalsrätt som huvudregel. Målsägandens åtalsrätt aktualiseras först då åklagaren beslutar att inte åtala. Den åklagarförda processen tillerkänner dock målsäganden möjlighet att biträda åtalet och vidta processhandlingar som kan påverka ansvarsfrågan. LÄS MER

 2. 2. En omvälvande dom och dess omedelbara efterverkningar - en studie av straffvärdebedömningen i narkotikamål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Maria Heidenblad; [2012]
  Nyckelord :Straffrätt; Narkotika; Straffvärdebedömning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När domstolar beslutar om vilket straff en gärningsman ska få för ett visst brott måste de först bedöma brottets straffvärde. En grundläggande ideologi i det svenska straffsystemet är att straffet ska stå i proportion till brottets svårighetsgrad. Vid beaktandet av straffvärdet ska rättstillämparna enligt 29 kap. LÄS MER

 3. 3. Medling - en straffrättslig anomali? En studie av medlingsinstitutets (o)förenlighet med det traditionella bestraffningssystemet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kristin Lindgren; [2007]
  Nyckelord :Processrätt; Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats behandlas medling i brottmål och detta instituts inverkan på det traditionella bestraffningssystemet. Syftet med framställningen är att utreda huruvida medling kan godtas som en straffrättslig företeelse. LÄS MER

 4. 4. Straffvärde - och särskilt om straffvärdebedömningen vid misshandel och stöld

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mathias Larsson; [2003]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar straffvärdet som den grundläggande utgångspunkten för påföljdsbestämningen. Syftet är att analysera straffvärdet som begrepp och dess ideologiska grund. Avsikten är också att undersöka vilka omständigheter som anses påverka straffvärdet i förmildrande respektive försvårande riktning. LÄS MER