Sökning: "turism och terrorism i Turkiet"

Hittade 1 uppsats innehållade orden turism och terrorism i Turkiet.

  1. 1. Turkiet efter det senaste politiska kaoset : Har detta påverkat svenskturkarnas resmönster till hemlandet?

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

    Författare :Filippa de Vale; Eden Zekarias; [2017]
    Nyckelord :Turkey; Turks; Swedish Turks; Tourism; Terrorism; Tourism and Terrorism; Tourism and Terrorism in Turkey; Human Needs; Maslow s hierarchy of needs; Media and political instability; Turkiet; turkar; svensk-turkar; turism; terrorism; turism och terrorism; turism och terrorism i Turkiet; mänskliga behov Maslows behovstrappa; media och politisk instabilitet;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att undersöka om Turkiets nuvarande politiska situation påverkar svensk-turkars vilja att åka till sitt ursprungsland. Den metod som har använts i denna undersökning är både en kvalitativ och en kvantitativ metod. De teorier som författarna har använt inkluderar bland annat Maslows behovspyramid, Hsu et al. LÄS MER