Sökning: "urval test"

Visar resultat 21 - 25 av 249 uppsatser innehållade orden urval test.

 1. 21. A Machine Learning Approach for Comprehending Cosmic Expansion

  Master-uppsats, KTH/Fysik

  Författare :Ludvig Doeser; [2021]
  Nyckelord :Cosmology; Cosmic expansion; Galaxy Images; Machine learning; Kosmologi; kosmisk expansion; galaxbilder; maskininlärning;

  Sammanfattning : This thesis aims at using novel machine learning techniques to test the dynamics of the Universe via the cosmological redshift-distance test. Currently, one of the most outstanding questions in cosmology is the physical cause of the accelerating cosmic expansion observed with supernovae. LÄS MER

 2. 22. Att predicera företagskonkurser genom finansiella nyckeltal : En studie om svenska företag verksamma i byggbranschen och detaljhandeln

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Emil Lilja; Filip Roos; [2021]
  Nyckelord :Bankruptcy; Financial ratios; Prediction; Warnings signals; Stakeholder theory; Konkurs; Finansiella nyckeltal; Prediktion; Varningssignaler; Intressentteorin;

  Sammanfattning : Varje år går ca 6 000 företag i konkurs och det påverkar intressenter i form av kreditgivare, leverantörer, anställda och staten i form av inställda amorteringar, betalningar, skatteskulder samt löneutbetalningar. Därav är intresset stort att kunna predicera samt identifierav arningssignaler för konkurs. LÄS MER

 3. 23. Marknadsföringsaktiviteter på sociala medier : En undersökande studie om varumärkeskännedom bland konsumenter inom generation X

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Caroline Pivré; Mimmi Roos; [2021]
  Nyckelord :Brand awareness; marketing activities on social media; traditional marketing activities and adaptation to a segment.; Varumärkeskännedom; marknadsföringsaktiviteter på sociala medier; traditionella marknadsföringsaktiviteter och anpassning till ett segment.;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Titel: Marknadsföringsaktiviteter på sociala medier – En undersökande studie om varumärkeskännedom bland konsumenter inom generation X   Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) inom företagsekonomi   Författare: Caroline Pivré och Mimmi Roos   Handledare: Anna Ljung   Datum: 2021 - januari   Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om marknadsföringsaktiviteter på sociala medier leder till ökad varumärkeskännedom bland konsumenter som tillhör generation X.    Metod: En kvantitativ metod med en deduktiv ansats tillämpades. LÄS MER

 4. 24. District nurses as well as nurses work within palliative care at hospital wards or in-home care : A quantitative comparison study of how satisfied they are with their efforts

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Angelique Edholm; Linda Oxelgren; [2021]
  Nyckelord :home care; hospital ward; palliative care; end of life care; satisfaction; symptom management; Hemsjukvård; vårdavdelning; palliativ vård; vård i livets slut; nöjd; symtomlindring;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård utförs i hela världen och det är viktigt att utveckla och följa upp den typen av vård. Palliativ vård utgår från fyra hörnstenar och skall involvera mer än det fysiska i omvårdnaden. Det är viktigt att också lägga märke och ta hand om det psykiska, sociala och andliga. LÄS MER

 5. 25. Vård- och omsorgspersonals arbetsmiljö samt arbetsmiljöförändring, under covid-19 : En kvantitativ studie om arbetsmiljö samt skillnader baserat på utbildningsnivå

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :cecilia gustafsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Yrkesverksamma inom vård- och omsorg har en psykisk och fysiskt påfrestande arbetsmiljö, därtill finns en uppfattad skillnad i arbetsbelastning mellan låg- och högutbildade. En påfrestande arbetsmiljö och obalans i krav, kontroll och stöd, kan utgöra risker för ett hållbart arbetsliv. LÄS MER