Sökning: "zinc oxide"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden zinc oxide.

 1. 1. Enhancing the degradation rate of microplastics and organizing a study visit about sustainability

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Marianne Al-Ghorabi; [2020]
  Nyckelord :Accommodation; assimilation; Fenton reaction; microplastics; polypropylene; polystyrene; proximal development zone; study visit; visible light photocatalysis; zinc oxide nanorods; Ackommodation; assimilation; den proximala utvecklingszonen; Fenton reaktion; fotokatalys med synligt ljus; mikroplast; polypropalen; polystyren; studiebesök; zinkoxid nanorör.;

  Sammanfattning : Microplastics take hundreds to thousands of years to degrade in nature, and pose a threat to the environment. A photocatalytical degradation method have been developed to take advantage of solar light to degrade microplastics, however it takes several months to degrade microplastics with the process. LÄS MER

 2. 2. Exposure of zinc oxide nanoparticles on lung epithelium: A comparison between submerged and air-liquid interface cultures

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Julia Dobric; [2019]
  Nyckelord :lung toxicology; nanotoxicology; aerosol; air-liquid interface; ALI; NACIVT; nanoparticles; zinc oxide; Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Zinc oxide nanoparticles (ZnO NPs) are often used in sunscreen and other cosmetic products with sun protection. They are also candidate to be used for various biological applications such as drug delivery, or in material science in for example solar cells. LÄS MER

 3. 3. Avvänjning utan medicinsk zinkoxid i hög dos och dess påverkan på tillväxtgrisens dödlighet, diarréförekomst, tillväxt och foderomvandlingsförmåga

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Thea Kristensson; [2018]
  Nyckelord :avvänjning; mag-tarm hälsa; medicinsk zink i hög dos; avvänjningsdiarré; tillväxt; dödlighet; foderomvandlingsförmåga;

  Sammanfattning : Tilldelning av foder med inblandning av medicinsk zink i hög dos, 2500 mg Zn/kg foder, används av många grisproducenter i EU för att förebygga avvänjningsdiarré. Det kommande zinkförbudet som träder i kraft 2022 påverkar många smågrisprodu-center i EU och är en högt prioriterad fråga. LÄS MER

 4. 4. Rengöring av fodernedfallsrör i tillväxtavdelningen : kan det ha en positiv inverkan på grisens hälsa och tillväxt?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Jennifer Sköld; [2018]
  Nyckelord :tillväxt; avvänjning; rengöring; foder; avvänjningsvikt; avvänjningsdiarré;

  Sammanfattning : Avvänjningen är en av de mest avgörande perioderna i en gris liv. Den hänger samman med en ökad risk för sjukdomar som t.ex. avvänjningsdiarré och en ökad antibiotikaanvändning. LÄS MER

 5. 5. Study of leaching behavior of tin in Zinc-clinker and Mixed Oxide

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriell miljö- och processteknik

  Författare :Olle Bertilsson; [2018]
  Nyckelord :Leaching; tin; Sn; Zn-clinker; Mixed Oxide; sulfuric acid; Zn; residue; H2SO4; Boliden;

  Sammanfattning : Due to the increasing usage of Sn in different electronics, such as solders and in touchscreens, together with Boliden Rönnskärs increased intake of electronic waste as a secondaryraw material, a Zn-containing product called Zn-clinker has increasing amounts of Sn. TheZn-clinker is shipped to Boliden Zn-smelter in Odda, where the Zn-clinker is mixed in withcalcine (roasted concentrate) and leached in several steps. LÄS MER