Särskoleelever integrerade i grundskolan : En studie om pedagogers inställning till integrering av särskoleelever

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

Sammanfattning:

Syftet med denna studie är att undersöka vilka för- och nackdelar pedagoger ser med integrering av särskoleelever i grundskolan. Med detta vill vi få fram vilken kompetens som behövs i arbetet med dessa elever. Vi vill även med studien få fram om visionen en skola för alla är möjlig, utifrån pedagogernas inställning. Våra frågeställningar är:

•Vad säger pedagoger om fördelar respektive nackdelar av integrering av särskoleelever?

•Vilken kompetens anser pedagoger att lärare behöver för att arbeta med integrerade särskoleelever i grundskolan?

•Vilken inställning har pedagoger till visionen en skola för alla?

Vi har valt att i vår kvalitativa studie dela ut intervjuenkäter med öppna frågor. Dessa delade vi ut till 32 pedagoger som har någon form av erfarenhet av särskoleelever. Analysen har vi gjort med hjälp av SPSS som hjälpmedel. Vi har i SPSS kategoriserat in de olika svaren för att därefter få fram resultatet som vi senare analyserat.

Resultatet visar att integreringen fungerar olika beroende på hur den integrerade särskoleeleven är som individ. Det går därför inte att fastslå att integreringen enbart är positiv eller negativ för alla. Resultatet visar också att den främsta fördelen vid integrering är att övriga elever får lära sig att olikheter och hänsyn blir naturligt. Integreringen leder till att pedagogen utvecklar sitt arbetssätt då integreringen kräver ett mer individanpassat tankesätt, detta anser många av pedagogerna vara positivt. Negativa aspekter som framkom i resultatet var att vid integrering av särskoleelever drabbas övriga elever av att de får mindre stöd och lärartid.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)