Reducering av slöserier och problem i Scanias boxförrådsprocess : En fallstudie av ett förråd på Scania

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Denna studie handlar om ett boxförråd på Scanias hyttfabrik i Oskarshamn. Studien grundades sig i ett uppdrag från en logistikutvecklare på Scania. Boxförrådsprocessen hade inte i någon vidare bemärkelse studerats tidigare då tanken var att ett automatiserat boxförråd skulle installeras, men då detta blev för dyrt så lades projektet ner. Nedläggningen av projektet innebar att Scania var tvungna att tänka om gällande boxförrådet och effektivisera boxförrådsprocessen i dess nuvarande form. I ett tillverkande företag likt Scania blir det nödvändigt att ha olika typer av lager och förråd. Inom lager och förråd är materialflöden en central del vilket innebär hur företaget flyttar och hanterar sitt material. Effektiva materialflöden som sker på ett kostnadseffektivt sätt i lager och förråd kan skapa konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter. Med detta i åtanke blir det viktigt för ett företag att ständigt utvärdera och utveckla sina materialflöden. Detta kan ske genom utveckling av befintliga tekniker och principer, men även vid utveckling av nya. Syfte: Syftet med studien var att titta på Scania i Oskarshamns boxförrådsprocess för att identifiera slöserier och problem. En del av syftet var också att efter identifieringen av slöserier och problem finna förbättringsmöjligheter vilket skulle öka effektiviteten i boxförrådsprocessen. Studien skall resultera i en grund för Scania kring hur de kan arbeta med att förbättra boxförrådsprocessen. Metod: En kvalitativ fallstudiedesign har genomförts där inslag av både kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod har applicerats. Genom intervjuer av formatet ostrukturerade och semi-strukturerade samt icke-deltagande observationer har den empiriska datan samlats in. Befintlig litteratur och artiklar har legat till grund för utformandet av teorin. Slutsats: I Scanias boxförrådsprocess har en rad olika slöserier och problem identifierats. För dessa slöserier och problem har olika förbättringsmöjligheter och möjliga arbetssätt tagits fram, vilka skulle kunna reducera dessa och skapa en effektivare boxförrådsprocess.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)