Språkutveckling utomhus : En observation av förskolans utomhuspedagogik

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet

Sammanfattning: Syftet är att undersöka hur pedagoger i förskolan stimulerar språkutveckling hos barn i utomhusmiljö. Undersökningen har bedrivits genom observationer på 3 olika förskolor med fokus på de äldre barnen, 4-5 år. Den grundar sig i Vygotskijs teori om det sociokulturella perspektivet där miljön och den geografiska platsen utgör en grund för lärandet. Slutsatsen utifrån observationerna är att pedagoger ofta använder olika tillfällen för att utmana barnen i deras språkutveckling men att de kopplar lärandet till den miljön de befinner sig i. Pedagogerna berikar barnens språk utifrån vad som finns runt omkring barnen utomhus på gården eller i skogen. Alltså blir lärandet bundet till materialet som förekommer mer naturligt utomhus då pedagogerna i den här observationen inte visat att man tar ut objekt eller material som vanligt vis finns inomhus.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)