ATT LEVA MED STROKE : Patienters upplevelser av sjuksköterskors stöd

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Stroke är en av de vanligaste sjukdomarna i världen relaterat till funktionsnedsättning och död. I Sverige utgör stroke den tredje vanligaste orsaken till funktionsnedsättning och död där dess komplikationer kan leda till att patienters värld kan förändras drastiskt. Sjuksköterskor har en betydande roll i att stödja patienters återhämtning och rehabilitering efter stroke, trots det upplever sjuksköterskor den egna rollen i arbetet som svår att identifiera. Otillräckligt med kunskap och bristen på tid leder till ett bristande stöd till patienter efter stroke. Syfte: Att beskriva patienter med stroke upplevelser av sjuksköterskors stöd. Metod: En kvalitativ innehållsanalys enligt Evans (2002) beskrivande syntes baserad på 13 kvalitativa artiklar. Resultat: Två teman identifierades ur resultatet; Sjuksköterskors närvaro och Sjuksköterskors förhållningssätt. Det första temat Sjuksköterskors närvaro delades in i två subteman; Betydelsen av en vårdrelation och Betydelsen av kontinuitet. Det andra temat Sjuksköterskors förhållningssätt delades in i tre subteman; Betydelsen av sjuksköterskors attityder, Betydelsen av omvårdnad och Betydelsen av kommunikation. Slutsats: Patienter upplevde stöd när sjuksköterskor var närvarande, engagerade och tillgodosåg grundläggande behov samt när kontinuitet främjades. Sjuksköterskors förhållningssätt upplevdes genom att sjuksköterskor inte visade särskilt intresse för enskilda patienter och istället var väldigt ytliga i de samtal som fördes.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)