Vilka upplevelser har manliga sjuksköterskor av att jobba inom en kvinnodominerande profession?

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Bakgrund: Yrket sjuksköterska har ur ett historiskt perspektiv setts som något feminint där professionen kopplats till det kvinnliga könet. När fler män började utbilda sig till sjuksköterskor uppstod det nya situationer som inte hade förekommit sedan tidigare när det endast var kvinnliga sjuksköterskor som arbetade inom yrket. Idag räknas manliga sjuksköterskor som en minoritet då de i Sverige endast består av 12 procent. Syfte: Syftet är att undersöka litteraturen kring manliga sjuksköterskors upplevelser av att arbeta inom ett kvinnodominerat yrke. Metod: En systematisk litteraturöversikt har använts med en kvalitativ ansats där 14 studier har valts. Studierna hittades genom databaserna Cinahl och Pubmed och har granskats utifrån en granskningsmall samt analyserats utifrån en metasyntes. Resultat: Studien visade att manliga sjuksköterskan tyckte att upplevelsen skilde sig åt beroende på vilken avdelning de befann sig på. Gemensamt var att det upplevts problematiskt vid kontakten med patienter och stereotyper som fanns i samhället. Stereotyper som fanns i samhället har påverkat män som sjuksköterskor, så att de blev osäkra i sin roll som sjuksköterska och därmed sökte sig till avdelningar som ansågs mer maskulina. Medan det intima vårdarbetet på män och kvinnor ledde till olika strategier som manliga sjuksköterskor använt sig av för att undvika att bli sexuellt anklagad eller associerad med homosexualitet. Konklusion: Den manliga sjuksköterskan upplevde olika problem inom yrket på grund av olika stereotyper som de stötte på. Stereotyper ledde till att män sökte sig till andra män inom yrket och att strategier tillämpades för att undvika problem som tillkom vid dessa stereotyper.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)