Den Klassiska Jazzsångerskan - En studie om klassisk sång, jazzsång och kombinationen av dessa.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att jämföra klassisk sång och jazzsång, vad som karaktäriserar de båda sångsätten och vilka möjligheter som ges i ett parallellt musicerande inom båda genrerna. Kvalitativa intervjuer har genomförts med fyra sångpedagoger som alla har kunskaper om undervisning inom både jazzsång och klassisk sång samt erfarenheter av eget musicerande. Resultatet av intervjustudien visar att det finns många fördelar i ett parallellt musicerande inom jazzsång och klassisk sång men det kräver en öppenhet och nyfikenhet samt tid att hinna förkovra sig inom båda. Resultatet visar att den klassisk genren och jazzgenren kräver fokus på olika saker för att uppnå respektive genres sångliga ideal. I klassisk sång är den sångtekniska biten av stor vikt medan jazzen kräver att man jobbar med timing, improvisation och att hitta en personlig röst.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)