Permanent uppehållstillstånd till syriska flyktingar : diskursanalysom ansvar, stereotyper och EU

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning:

Syftet med uppsatsen är att undersöka den diskurs som följde i svensk media efter migrationsverkets beslut att ge syriska flyktingar permanent uppehållstillstånd.

Metoden som vi har utgått ifrån är kritisk diskursanalys och innehållsanalys. Som data har vi valt ut tolv artiklar och två TV-program.

Resultatet visar att media äger den makt som gör att de får avgöra hur ett sådant beslut ska presenteras och diskuteras. Resultatet visar även att media använder idag en annorlunda diskurs jämfört med 1980 och 1990 talet.

Media kan med sin makt avgöra vem som ska/inte ska uttrycka sig. En ”Vi” och ”De” skapas av media som skiljer mellan den etablerade och den oetablerade i samhället. Samtidigt kan media med sin diskurs bestämma om vilka kulturella krav som ska sättas på en nykomling. Vidare har vi lagt märke till hur siffror och kvantifiering upptar en stor del av debatten och att det inte sker med en motivering till varför detta sker. Den sociala kontext som journalisterna verkar inom är styrd av riktlinjer som säger att de i nyhetsförmedling måste vara objektiva och endast får låta andra aktörer uttala sig målande och subjektivt om migration. Däremot får deras personliga tankar och yttringar visas i debatt- och ledarsidor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)