Patienters upplevda livskvalitet efter stroke : En litteraturbaserad studie

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

Sammanfattning: Bakgrund: Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt och hjärnblödning. Vid en stroke får inte hjärnan tillräckligt med syre och cellskador kan då uppstå. Varje år drabbas 100 000 personer i Europa av stroke och det är en av de vanligaste orsakerna till att vuxna får funktionsnedsättningar. Funktionsnedsättningarna kan ha stor inverkan på patienternas vardagliga liv vilket gör att de behöver mycket stöd. Sjuksköterskans ansvar är att ge patienten information och öka patientens förståelse för sjukdomen. Syfte: Syftet är att beskriva patienters upplevda livskvalitet efter att ha drabbats av stroke. Metod: En litteraturbaserad studie som inkluderar 11 artiklar av både kvalitativa och kvantitativa ansatser. Resultat: I resultatet framkom tre kategorier; en förändrad kropp, psykiska och emotionella upplevelser och sociala relationers inverkan. Det framkom att den förändrade kroppen var svår att acceptera och många kände nedstämdhet. Aktiviteter som tidigare varit meningsfulla var svåra att utföra. Relationer förändrades då de upplevde att de inte blev förstådda. Informationen från vården upplevdes bristande. Konklusion: Studien visar att patienter upplever en försämrad livskvalitet efter stroke, vilket kan ge sjuksköterskor ökad förståelse och kunskap hur de kan möta en patient med stroke. Detta kan leda till att livskvaliteten ökar då patienternas behov tydliggörs. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)