Det ständigt uppkopplade livets påverkan på individens psykiska hälsa : Bidrar det konstanta mobilanvändandet till depression?

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Depression förekommer hos trehundra miljoner individer världen över. Orsaker till depression kan vara arv, miljö, pressade livssituationer, stress och för höga krav på individen. I dagens samhälle använder många individer mobiltelefonen och det diskuteras att användandet kan ge stress, sömnbrist samt depression. Syfte: Syftet är att undersöka om det finns evidens för att det konstanta användandet av mobiltelefonen bidrar till depression. Metod: Litteraturöversikt med kvantitativ design bestående av tio vetenskapliga artiklar som återfanns på PubMed. Resultat: Ett signifikant samband mellan depression och frekvens av mobilanvändning föreligger. De faktorer inom mobilanvändning som påverkar den psykiska hälsan är kravet på att vara tillgänglig, överdriven användning, skicka mer sms, användning av social media, negativa upplevelser av Facebook, surfa mindre på internet och ringa färre samtal. Vidare påvisade resultatet att användning av mobiltelefonen på natten, i sängen innan sömn samt dålig sömnkvalitet hade en koppling till depression. Slutsats: Ett samband mellan mobilanvändning och depression föreligger. Riskfaktorer för depression är användning av social media, negativa upplevelser av Facebook, krav på att vara tillgänglig samt överdriven användning av mobiltelefonen. Samtidigt kan individer som lider av depression inneha en högre frekvens av användning av mobiltelefonen och social media. Det återstår att upptäcka evidens för om det är att individer som har depression söker sig till mobiltelefonen eller om det är mobiltelefonen som orsakar depression.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)