En fråga om frihet : sjuksköterskor om mötet med våldsutsatta kvinnor - en litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Sophiahemmet Högskola

Sammanfattning: Syfte Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att möta kvinnor som är utsatta för våld i nära relation. Metod En litteraturöversikt genomfördes och resultatet baserades på 18 vetenskapliga artiklar. Inkluderade artiklar var av både kvantitativ och kvalitativ design och inhämtades från databaserna PubMed och CINAHL. Artiklarna granskades utifrån Sophiahemmets Högskolas bedömningsunderlag för kvalitetsgranskning. Resultatet sammanställdes med hjälp av en integrerad analys som resulterade i huvudkategorier och subkategorier. Resultat I studien framkom fem huvudkategorier som presenterades med tillhörande subkategorier. De fem huvudkategorier som framkom var: sjuksköterskan om att identifiera och fråga om våld, sjuksköterskan om barriärer, sjuksköterskan om faciliterande faktorer, sjuksköterskans förhållningssätt samt sjuksköterskan om känslor.  Slutsats Sjuksköterskors erfarenheter av mötet med kvinnor utsatta för våld i nära relation visade att brist på kunskap utgjorde det största hindret för att kunna hjälpa dessa kvinnor samtidigt som kunskap sågs som en faciliterande faktor. För att kunna tillgodose sjuksköterskors behov av kunskap relaterat till våld i nära relation krävs mer utbildning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)