Konflikthantering i förskolan : En kvalitativ studie om hur fem förskollärare resonerar kring stöd i barns konflikthantering

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare resonerar kring vilket stöd de erbjuder barnen i åldrarna 4-5 år i deras konflikthantering i förskolan och vilka barnsyner som framträder i förskollärarnas resonemang. Denna studie är nödvändig eftersom vi upplever att det finns en osäkerhet bland förskollärarna om konflikthantering. Vi vill därför ge mer kunskap inom detta område. Det finns också ganska lite forskning som gjorts om förskollärarens stöttning i barns konflikter. Övervägande tidigare forskning belyser mest barns konfliktstrategier. I studien intervjuas fem utvalda förskollärare utifrån en fiktiv fallbeskrivning av en konfliktsituation. Analysen utgår från den riktade kvalitativa innehållsanalysen. Teoretiska modeller och begrepp används då för att analysera resultatet. Resultatet visar att förskollärarna strävar efter att erbjuda barnen stöd i deras konflikthantering, mestadels genom ett aktivt stöd i konflikten. En förskollärare säger dock att barn måste få en chans att lösa konflikter själva innan en vuxen ingriper. Barnsynen barn som medmänniskor är den mest framträdande barnsynen i studien. Det finns även inslag av barnsynen vuxna vet bättre. En positiv implikation i den pedagogiska verksamheten är att barnen känner en trygghet i att det finns en vuxen i närheten som kan erbjuda dem stöd i sina konfliktsituationer. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)