Sökning: "uppsats om sommaren"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden uppsats om sommaren.

 1. 1. Avvägningen mellan upphovsrätt och allmänhetens intresse av nyhetsrapportering - Svensk rättstillämpning och HD:s kommande prövning av PMT 1473-18 mot bakgrund av EU-domstolens rättsfall Pelham, Funke Medien och Spiegel Online

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Klara Sandrén; [2020-05-17]
  Nyckelord :Upphovsrätt; nyhetsrapportering; informationsfrihet; yttrandefrihet; grundläggande fri- och rättigheter; avvägning; PMT 1473–18; Pelham; Funke Medien; Spiegel Online;

  Sammanfattning : Diskussionen i denna uppsats kretsar kring vilka möjligheter som finns i svensk rätt att inskränka eller göra undantag från upphovsrätt och närstående rättigheter till stöd för nyhetsrapportering. Mer specifikt belyser diskussionen den betydelse som EU-rätten har i sammanhanget mot bakgrund av EU-domstolens rättsfall Pelham, Funke Medien och Spiegel Online vars avgöranden meddelades under sommaren 2019. LÄS MER

 2. 2. Den sällsynta strejken - En studie om politisk strejk och dess rättsliga ramar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Kajsa Ekelund; [2020]
  Nyckelord :Arbetsrätt; politisk stridsåtgärd; politisk strejk; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under sommaren 2019 uppmanades de svenska fackliga organisationerna att utlysa en strejk för klimatet. Klimatstrejken skulle innebära en strejk i politiskt syfte, vilket därmed nekades av centralorganisationerna. LÄS MER

 3. 3. ”Det är naturens krafter som måste bekämpas” : Diskursanalys av den svenska debatten kring skogsbränderna 2018

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Viktor Eckert; [2019]
  Nyckelord :Skogsbränderna 2018; klimatförändring; socialt organiserad förnekelse; diskurs; diskursanalys;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker de diskurser enligt vilka samtalet i svensk media fördes om de pågående skogsbränderna under sommaren 2018. Detta görs genom en diskursanalys där 129 ledare och debattartiklar från 28 svenska dagstidningar studeras. LÄS MER

 4. 4. Diskursiva regleringar av vad som får och inte får yttras : Nedslag i debatten om Mr. Cool och låten ”Knulla barn”

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Svenska/Nordiska språk

  Författare :Per Lindberg; [2019]
  Nyckelord :diskursanalys; legitimerande strategier; positionering; sociosemiotik; systemisk-funktionell grammatik;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras den debatt som ägde rum under sommaren 2018 och som handlade om Mr.Cool och låten ”Knulla barn”. Uppsatsen utgår från en konstruktivistisk språksyn och syftar till att identifiera de diskurser som kan påstås konstituera debatten. LÄS MER

 5. 5. Spontant organiserade frivilliga i samverkan : en studie om en spontanfrivillighetsinsats för att underlätta vid brandbekämpning i skogarna kring Kårböle och Färila i Ljusdals kommun sommaren 2018

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Karl Högström; [2019]
  Nyckelord :Spontanfrivillig; katastrof; skogsbrand; interaktionsritual; attribution;

  Sammanfattning : Denna uppsats fokuserar på att undersöka en situation som inte hör till vardagen, hur spontanfrivilliga arbetat, agerat och knutit band med varandra vid en katastrofsituation. Att berätta deras historia och med sociologiska glasögon se på hur detta utvecklade sig. LÄS MER