Instant Messaging - Ur ett Media Richness Theory perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för informatik

Sammanfattning: Under tidigt 80-tal växte olika sorter av kommunikationsmodeller fram, bland annat Daft och Lengels, Media Richness Theory. Denna teori var baserad på den tidens kommunikationsmönster. Idag nästan 20 år senare har vi sett explosionsartad IT-utveckling vilket har medfört förändringar i det dagliga kommunikationsmönstret. I denna uppsats undersöker vi om Media Richness Theory fungerar på ny teknik med hänsyn till dagens utökade kommunikationsmetoder. Vi studerar bland annat användnings- och påverkningsmönster ur ett abduktivt perspektiv, det vill säga både kvalitativt och kvantitativt. Med hjälp av fokus grupp och webbenkäter undersöker vi skillnader mellan reell kommunikation och Instant Messaging (IM) kommunikation. Vi kom bland annat fram till att IM-kommunikation hamnar under kommunikation via telefoni i Media Richness hierarkin.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)