Zoom to the rescue : en kvalitativ studie om hur studenter upplever kommunikation under en Zoom-föreläsning

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

Sammanfattning: Denna studie ämnar undersöka studenters upplevelser av kommunikation under en Zoom-föreläsning. Under den globala pandemin under vintern 2020 valde många universitet att förflytta utbildningen till distans för att förhindra spridningen av viruset covid-19. Detta ökade användningen kraftigt av digitala kommunikationsverktyg, där Zoom kom att bli ett av de primära verktygen. Genom att undersöka kommunikation vid användning av digitala kommunikationsverktyg hoppas vi kunna bidra till forskningen inom digital och virtuell kommunikation samt medie- och kommunikationsvetenskapsfältet i sin helhet. En kvalitativ metod har valts för att samla ihop material till denna studie. Genom semistrukturerade intervjuer har fem studenter från två olika universitet i Sverige berättat om sina upplevelser av Zoom under en föreläsning. Ett antal teorier har applicerats för att kunna förstå och analysera materialet som samlats in. Bland dem finns Extension of man, presenterad av Marshall McLuhan och Erving Goffmans dramaturgiska modell. Även har transmissions- och ritualperspektivet applicerats på studien, t.ex. genom användning av Shannon och Weavers kommunikationsmodell. Studiens resultat visar att det finns flera olika upplevelser kopplat till interaktion, kommunikationseffektivitet och brus. Kommunikation influeras av olika omständigheter i omgivningen, såväl som vana och bekvämlighet av att använda digitala verktyg. Något som ökar interaktionen och effektiviteten under föreläsningar är att inkludera färre deltagare i föreläsningar och genom att använda break-out rooms samt kompletterande funktioner på Zoom.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)