Intern kontroll : En kvalitativ fallstudie som studerar ett företags interna kontroll utifrån Internal Control – Integrated Framework

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

Sammanfattning: Syfte     Syftet med studien är att beskriva och skapa förståelse kring intern kontroll i praktiken genom att studera ett företags interna kontroll utifrån Internal Control – Integrated Framework.  Metod    En kvalitativ fallstudie med semistrukturerade intervjuer som huvudsaklig datainsamlingsmetod som kompletterats med interna dokument. Totalt genomfördes fyra intervjuer som hade teman utifrån ramverkets fem komponenter och måluppfyllelse.  Teori    Teoriavsnittet utgörs av ramverkets fem komponenter och måluppfyllelse samt teori kring intern kontroll och informationsasymmetri.  Empiri    Studiens empiriavsnitt består av insamlade data om intern kontroll i praktiken utifrån fyra semistrukturerade intervjuer som kompletterats med interna dokument.   Diskussion   Diskussionsavsnittet präglas av författarnas tankar kring intern kontroll i praktiken som knyter tillbaka till studiens syfte och frågeställningar. Sedan presenteras även förslag till framtida studier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)