Demokratiska Ideal - En fallstudie om folkomröstningen gällande trängselskatten i Göteborg

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: Denna uppsats är en fallstudie som ska visa hur demokratiska ideal kan ta sig i uttryck i partiersställningstagande i ett specifikt fall. Utgångspunkten för uppsatsen är det specifika falletfolkomröstningen angående trängselskatten som genomfördes i Göteborg 2014 och debattenrunt omkring. Syftet med studien är att visa de olika sätt som demokrati kan ta sig i uttryck påkommunala nivån. Genom att använda oss av fyra demokratiska ideal, deliberativa-, direkt-,konkurrens- och valdemokratiska ideal, vill vi skapa belysa att det går att vara demokratiskapå olika sätt.Vi har besvarat vår frågeställning genom textanalyser av relevant material där vi tar de olikapartierna, Vägvalet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Moderaterna, och undersöker vilkademokratiska ideal som genomsyrar deras politik i det unika fallet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)