Stad i snö

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Stad i Snö är en B-uppsats författad av Johan Eriksson och Filippa Lundberg, studenter i Medie- och kommunikationsvetenskap, vid Institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet. Uppsatsen har sitt ursprung i en diskussion om en Stockholmsnorm som påverkar massmediernas nyhetsvärdering och om det urval av nyheter de gör påverkar hur stort utrymme som Stockholm får i massmedier. Upprinnelsen var att vi upplevde att ett snöoväder, som i november 2016 orsakade stora problem i Stockholm, hade blivit ett samtalsämne även i Skåne. Frågan ledde till en diskussion om hur man praktiskt kan gå tillväga för att inom ramen för en B-uppsats frilägga förekomsten av en Stockholmsnorm i rapporteringen om snöovädret. Vi angrep uppgiften genom att genomföra en kvantitativ analys av artiklar i ämnet snöoväder i Dagens Nyheters, Sydsvenskans och Norrbottenskurirens tryckta och digitala upplagor under november 2016 för att i kombination med en kvalitativ innehållsanalys av ett urval artiklar se hur de tre lokaltidningarna bedömde nyhetsvärdet för en händelse som fick stora, men lokalt begränsade konsekvenser samt vilken bild av huvudstaden som konstruerades i rapporteringen. Med stöd av tidigare forskning runt medielogik, nyhetsvärdering och kultursociologi fann vi stöd för att lokaltidningarna prioriterar egna resurser på händelser inom deras eget spridningsområde, men att händelserna i Stockholm fick utrymme på framförallt webben och beskrevs i mer ingående detalj än andra. Även om vi har studerat en enskild och därtill exeptionell händelse låg våra fynd i linje med en möjlig förekomst av en Stockholmsnorm och bör uppmuntra till en mer utvecklad forskning om dess existens och vilka möjliga effekter den kan ha för mediernas roll som förmedlare av verklighetsuppfattningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)