Ledare med grit som motiverar : En kvalitativ studie om grit och ledarskap

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

Sammanfattning: Forskning har länge försökt hjälpa organisationer att bli bättre och förstå vad som gör en organisation eller en person att nå sina mål eller inte. Under Angela Duckworth forskning fann hon att personer som hade förmågan att hålla sig motiverad under längre perioder klarade av en av den svårare officersutbildningen i USA. Det var inte den starkaste, smartaste eller snabbaste kandidaten som klara sig genom alla motgångar. Förmågan att vara motiverad trots motgångar och längre prövningar kallar Duckworth för ”grit”. Studiens syfte är att undersöka hur ledare med grit kan motivera sina medarbetare under längre perioder. Via kvalitativa intervjuer, intervjuades ledare med grit om hur de motiverar sina medarbetare. Materialet analyserades med hjälp av en innehållsanalys. Resultatet av studien visade att det var svårt att avgöra utifrån ett test ifall en person hade hög eller låg grit. Ledare med grit försöker motivera sina medarbetare genom att nå ut till de på ett personligt plan och motivera andra så som ledaren själv blir motiverad. Slutsatser som dragits är att nivån på grit är svår att avgöra med hjälp av ett test, framtida studier hade kunnat undersöka närmare på hur grit testet stämmer överens med hur ledaren agerar i praktiken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)