Utredning av flödesreducering avseende påverkan från dagvattendammars placering och dimensionering

Detta är en Master-uppsats från Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

Sammanfattning: Den urbanisering som sker i Sverige och globalt medför en förtätning av städer som resulterari att andelen hårdgjord yta i städerna ökar. Detta leder till att dagvatten inte kan avledas påett naturligt sätt genom infiltration samt inte kan fördröjas av växtlighet i samma utsträckning.Då vattnet inte kan infiltreras i marken ökar istället de dagvattenflöden som leds ner iavloppssystem under marken. Dagens avloppssystem har dock inte kapacitet att ta emot demest intensiva regnen och belastas därför hårt vid kraftig nederbörd. Detta gör att översvämningsriskenökar. Nederbörden förutspås dessutom bli allt kraftigare i framtiden till följd avklimatförändringarna. Detta gör att dagvattenhantering är ett aktuellt ämne inom samhällsutveckling.För att öka dagvattensystemens kapacitet och sträva mot en långsiktigt hållbardagvattenhantering lyfts öppna dagvattensystem som efterliknar naturliga system fram. En sådan teknisk lösning är dagvattendammar som har till uppgift att magasinera och såledesfördröja och reducera dagvattenflöden. Detta examensarbete syftar till att undersöka hur dagvattendammarsförmåga att reducera flöden påverkas av deras placering samt av antalet dagvattendammarsom anläggs. Detta har utretts genom att, med en metod som tagits fram i dettaprojekt, placera ut dagvattendammar slumpmässigt och sedan simulera olika scenarier medhjälp av modelleringsprogrammet MIKE URBAN. Körningarna av de olika scenarierna resulteradei olika utloppsflöden beroende på placering av dagvattendammarna samt beroendepå antalet dammar som anlades. Denna studie visar att placeringen av dagvattendammar har stor betydelse avseende förmåganatt reducera flöden. Dagvattendammarna hade generellt bäst flödesreducerande förmågadå de placerades långt ned i systemet, vilket i denna studie kvantifierades genom hur mycketreducerad area som var belägen uppströms dammen. Att den reducerade arean uppströmsdammen var tillräcklig visade sig vara av särskilt stor vikt då endast en dagvattendamm anlades.Detta till följd av att inte hela volymen utnyttjades i de fall då dammen placerades högreupp i systemet. Gällande antalet dammar visade resultaten att dammarnas förmåga att reduceraflöden i allmänhet ökade med ett ökat antal dammar. Detta var dock ofta sammanhängandemed att den reducerade arean ökade med ett ökat antal dammar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)