Ledarskap, management eller både och? - En kvalitativ studie av teori kontra praktik

Detta är en D-uppsats från Lunds universitet/Department of Business Administration

Sammanfattning: Vårt syfte är att undersöka om gott chefskap passar in på teorins definitioner av ledarskap eller management eller en kombination av de båda.Uppsatsen är av kartläggande och hypotesskapande karaktär och en kvalitativ metod har använts för att insamla, studera och analysera data. Primärdatan består av intervjuer med vd/ledare och ledda på fem större företag verksamma i Sverige samt sex intervjuer med rekryteringskonsulter som enligt vår definition tillhör experternas perspektiv. Primärdatan innefattar även tre intervjuer med inom ämnet verksamma forskare och docenter på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Sekundärdatan utgörs av vetenskapliga artiklar samt litteratur som behandlar ämnet ledarskap och management.Utredningen visar en klar övervikt för de egenskaper som teorin karaktäriserar som ledarskap. I sju av tio fall nämner respondenterna ledarskapsegenskaper, och bara i tre av tio fall anger de att någon som leder och ansvarar för verksamheter bör ägna sig åt uppgifter som tillhör management. Bilden är dock väldigt fragmenterad på den mer detaljerade nivån avseende specifika egenskaper. Chefskap är någonting personligt som varierar från ledare till ledare och från medarbetare till medarbetare. Personligheten och subjektiva tyckanden om hur någon som leder och ansvarar för verksamheter bör agera i olika situationer bestämmer hur chefen agerar i större utsträckning än fastställda regler och teorier.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)