Investeringsstrategier i fastighetsbranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

Sammanfattning: SammanfattningHandledare: Peter PalmFörfattare: Erik Sångberg Olin & Ludwig Watz AlmquistÄmne: Investeringsstrategier Fastighetsförvaltande bolag respektive Kapitalförvaltande bolagKurs: Examensarbete FF321FNyckelord: Investeringsstrategi, kommersiella fastigheter, transaktion, riskSyftet med studien är att på den kommersiella fastighetsmarknaden studerafastighetsförvaltande bolag och kapitalförvaltande bolags investeringsstrategier vid förvärvav fastighet och därmed betrakta hur de skiljer sig. I Studien medverkar tvåkapitalförvaltande bolag och tre fastighetsförvaltande bolag. Bolagen har valts med grundav att de är stora aktörer samt att de utförde ett flertal transaktioner på marknaden mellanåren 2017 - 2019.Författarna har utfört studien med kvalitativ metod med fokus på en semistruktureradintervjumetod. Detta för att undersöka hur respondenterna för respektive bolag resonerarkring huvudfrågorna som är transaktionsprocessen och investeringsstrategier samt för ochnackdelar av enskild fastighet eller portföljförvärv. Utöver intervjumaterial har författarnasamlat in data från bolagens hemsidor.Teoridelen karaktäriseras av vad strategi är, transaktionsprocess, investeringsstrategi, risk ochbounded rationality. Med hjälp av tidigare studier och teori har författarna undersökt ominvesteringsstrategierna skiljer sig åt mellan fastighetsförvaltande bolag ochkapitalförvaltande bolag. Detta har sedan applicerats på det empiriska materialet.Bolag 1 och 2 har i grunden liknande investeringsstrategi med egna nischer. Bolag 3 och 4investeringsstrategi överensstämmer med varandra men skiljer sig från bolag 1 och 2. Längrefram i studien framkommer investeringsstrategierna mer djupgående. Bolag 5 tillämpar ingeninvesteringsstrategi utan bedömer transaktionerna individuellt. Det finns dock gemensammanämnare för samtliga aktörer i studien i form av hyresgäst och läge.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)