Investeringsstrategier i fastighetsbranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Kultur och samhälle

Sammanfattning: Sammanfattning Handledare: Peter Palm Författare: Erik Sångberg Olin & Ludwig Watz Almquist Ämne: Investeringsstrategier Fastighetsförvaltande bolag respektive Kapitalförvaltande bolag Kurs: Examensarbete FF321F Nyckelord: Investeringsstrategi, kommersiella fastigheter, transaktion, risk Syftet med studien är att på den kommersiella fastighetsmarknaden studera fastighetsförvaltande bolag och kapitalförvaltande bolags investeringsstrategier vid förvärv av fastighet och därmed betrakta hur de skiljer sig. I Studien medverkar två kapitalförvaltande bolag och tre fastighetsförvaltande bolag. Bolagen har valts med grund av att de är stora aktörer samt att de utförde ett flertal transaktioner på marknaden mellan åren 2017 - 2019. Författarna har utfört studien med kvalitativ metod med fokus på en semistrukturerad intervjumetod. Detta för att undersöka hur respondenterna för respektive bolag resonerar kring huvudfrågorna som är transaktionsprocessen och investeringsstrategier samt för och nackdelar av enskild fastighet eller portföljförvärv. Utöver intervjumaterial har författarna samlat in data från bolagens hemsidor. Teoridelen karaktäriseras av vad strategi är, transaktionsprocess, investeringsstrategi, risk och bounded rationality. Med hjälp av tidigare studier och teori har författarna undersökt om investeringsstrategierna skiljer sig åt mellan fastighetsförvaltande bolag och kapitalförvaltande bolag. Detta har sedan applicerats på det empiriska materialet. Bolag 1 och 2 har i grunden liknande investeringsstrategi med egna nischer. Bolag 3 och 4 investeringsstrategi överensstämmer med varandra men skiljer sig från bolag 1 och 2. Längre fram i studien framkommer investeringsstrategierna mer djupgående. Bolag 5 tillämpar ingen investeringsstrategi utan bedömer transaktionerna individuellt. Det finns dock gemensamma nämnare för samtliga aktörer i studien i form av hyresgäst och läge.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)