Ambiguity Stress Scale : utveckling av ett mätinstrument för upplevd otydlighetsstress

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Tidigare forskning kring otydlighet och stress som enskilda begrepp är omfattande. Då studier visar att otydlighet i flera aspekter, exempelvis otydlig arbetsmiljö, påverkar människors upplevda stress är det således intressant att titta på begreppen tillsammans. Denna studie ämnar utveckla ett mätinstrument för att kunna mäta upplevd otydlighetsstress inom organisationer eftersom det idag saknas. Metoden tog avstamp i utvecklingen av ett frågeformulär, därefter genomfördes en pilotstudie med efterföljande enkätundersökning där 230 svar registrerades. Explorativ faktoranalys genomfördes på de data vi samlat in för att försäkra att otydlighetsstress verkligen mäts. Vidare beräknades Cronbachs alfa i syfte att ta reda på den interna reliabiliteten. Studien resulterade i att fyra faktorer skapades utifrån kriteriet >0,6 för faktorladdningar och namngavs till: depression (α=0,94), krav (α=0,82), arbetsrelaterad otydlighet (α=-0,75) och otydlighet i kommunikation (α=0,82). Den interna reliabiliteten beräknades till 0,88 för hela mätinstrumentet. Mätinstrumentet fick namnet Ambiguity Stress Scale.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)