Tack gode Gud för Stretchjeansen! : -En studie om "kastartjejers" syn på kropp och ideal

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

Författare: Matilda Elfgaard; [2015]

Nyckelord: kroppsuppfattning; kroppsideal; kastare; kvinnor; idrott;

Sammanfattning: Syftet var att undersöka svenska kastartjejers, alltså kvinnor som sysslar med friidrottens kastgrenars, syn på kroppen och hur de ser på paradoxen med samhällets ideal kontra idrottens. Även frågor rörande genus, tränare och omgivningens syn togs upp. Studien genomfördes i två fokusgrupper med vardera fyra deltagare. Resultatet visade, i enlighet med tidigare forskning, att kropp och ideal upplevdes olika beroende på miljö. De idrottsliga idealen samstämde inte med samhällets. Tjejerna var nöjda med sina kroppar, men kunde utanför idrotten ibland känna sig annorlunda och önska sig en annan kropp. Under resans gång hade deltagarna ändå kommit att accepterat sina kroppar och det den kunde göra i form av idrottslig prestation. Tränarna talade alltid om kroppen ur synen att den skulle prestera, vilket också var fokus för deltagarna. Feminina ideal fick stå åt sidan, samtidigt som de ändå ville ses som tjejer. Utanför idrotten sågs de som starka, inom friidrotten möttes de ibland av fördomar och utanförskap. Särskilt kläderna bidrog till detta och förstärkte känslan av att vara onormal och okvinnlig även i idrottsmiljön.   Med hjälp av Self Discrepancy Theory och The Social Comparsion Theory analyserades sedan resultaten. Förslag till vidare studier är bland annat hur kroppsbilden påverkas av skada eller avslutad karriär.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)