Salutogenes Africa - En kvalitativ studie om det salutogena perspektivets inflytande på behandlingsarbete i Sydafrika

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: David Efraimsson; [2009-03-10]

Nyckelord: KASAM; Sydafrika; missbruk; behandling;

Sammanfattning: Denna uppsats har haft som syfte att undersöka olika uttryck för ett salutogent perspektiv vid behandlingen av missbrukare på behandlingshem i Sydafrika. Frågeställningarna var: • Vad är personalens uppfattning om huruvida man arbetar utifrån ett salutogent perspektiv?• Vilka möjligheter ser personalen att arbeta ur ett salutogent perspektiv?• Vilka resurser ser personalen hos patienterna och i deras omgivning?Det empiriska materialet för att uppfylla syftet och svara på frågeställningarna säkerställdes genom fem kvalitativa intervjuer och observationer vid ett behandlingshem utanför Kapstaden i Sydafrika.Den teoretiska utgångspunkten för uppsatsen kommer från Aaron Antonovsky och hans salutogena KASAM-teori. Den bygger på tanken att man ska fokusera på det ”friska” i individen, på personens resurser. I sin bok Hälsans mysterium pekar Antonovsky på att människor med en hög känsla av sammanhang troligare arbetar sig genom påfrestande händelser eller skeenden i livet på ett konstruktivt sätt. Han nämner tre begrepp som centrala i sin teori nämligen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet och lyckas man ha höga mått av dessa tre variabler är möjligheterna för ett gott hanterande av jobbiga upplevelser goda. Har man dock ett lågt KASAM finns risk att man exempelvis vänder sig till droger eller alkohol som coping-strategier. Mitt resultat visar att trots att man inte är medveten om det så används det salutogena perspektivet flitigt vid behandlingshemmet där jag genomförde min studie. Man arbetar exempelvis mycket med den kristna tron vilket kan leda till en större känsla av meningsfullhet för patienterna dessutom utbildar man sina patienter i tolvstegsmetoden och ger dem därmed resurser för att klara av ett liv utanför behandlingshemmets väggar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)