Projektering och beredning av ett distributionsnät i ett exploateringsområde

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

Författare: Niklas Wolnievik; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Detta examensarbete handlar om hur ett beredningsarbete går till från början till slut. Projektet omfattar ett eldistributionsnät till ett nytt bostadsområde med 33 villor, en förskola och en industrifastighet. Delar som effektförbrukning av bostäder, förskola och en industri har tagits fram utifrån deras huvudsäkring. Belastningsström och dimensionering av lågspänningskablar så som högspänningskablar har tagits fram för de olika delsträckorna som kabeln är förlagd. Spänningsfall på de olika delsträckorna för serviskablar och matarkablar samt spänningsfallen för abonnenterna blir behandlade i denna rapport, med mål att hålla dessa spänningsfall under 4 %. Utlösningsvillkor för de olika ledningssträckorna har kontrollerats för att hålla elnätet så säkert som möjligt. Den ekonomiska area har det tagits hänsyn till, för valet av de olika kablarna som har använts under arbetet. Arbetet behandlar också val av material från kabelskåp till säkringar. Ett flertal olika avtal har blivit behandlade, karttyper från schaktkarta till högspänningskarta har blivit framtagna. I ett projekt finns det ett flertal kostnader som är väsentliga för att få fram den slutgiltiga kostnaden. Vissa av dessa kostnader har blivit behandlade såsom: en P2-kalkyl är gjord och värderingsprotokoll för de olika markägarna har blivit framtagna. En presentation av de olika program som använts inom en beredning har tagits med, som kan hjälpa och underlätta arbetet som beredare. Resultatet av beredningen omfattar en ny 12/0,4 kV nätstation, nio stycken nya kabelskåp samt 155 meter 12 kV högspänningskabel och 4 087 meter 0,4 kV lågspänningskabel. Schaktsträckan kommer att vara 1 980 meter lång, där det schaktas fram till fastighetens gräns, där sedan fastighetsägarens ansvar för schaktningen tar vid. Nätstationen har placerats strategiskt, så att schaktningssträckorna minimeras och spänningsfallen hålls nere. Kabelskåpen har även de placerats strategiskt för att förse alla abonnenter med ström och med åtanke på spänningsfall så har servisledningarnas längd hållits nere. Kostnaden för projektet beräknas bli 2,1 miljoner kronor

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)