"Elevinflytande är väl när det flyter på?" : Ett utvecklingsinriktat arbete om att synliggöra elevinflytandet i fritidshemmet.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

Sammanfattning: Syftet med utvecklingsarbetet var att synliggöra elevinflytandet i fritidshemsverksamheten. Arbetet utgick från aktionsforskning som metod och presenterades via en utvecklingsmodell genom följande steg; nulägesanalys, kartläggning av tidigare forskning, planering och genomförande av aktionen samt kvalitativa intervjuer med elever före och efter aktionens genomförande. Genom multimodala verktyg infördes det förslagslåda och aktivitetstavlor på fritidshemmet för att undersöka om eleverna kunde bli mer medvetna om sitt inflytande. Det har visat sig ur tidigare forskning och vår nulägesanalys att det fanns ett stort intresse bland eleverna att vara delaktiga och ha inflytande över aktiviteter på fritidshemmet. Däremot framgick det att flertalet elever hade svårt att tolka vad elevinflytande var och när det skedde. Det framkom i studien att synliggörandet av inflytande är en betydande faktor för att göra eleverna mer medvetna om att de får vara med och påverka verksamheten. I vår slutreflektion diskuteras det faktum att resultatet tog en annan riktning än vad vi räknat med. Det visade sig finnas ett behov av en slags verktyg där eleverna anonymt kunde placera lappar med andra formuleringar än önskningar. Då önskelådan desto längre tiden gick fick ta emot allt fler personliga meddelanden av eleverna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)