Dynamiken i skiftarbetande sjuksköterskors aktivitetsmönster

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Skiftarbete inverkar negativt på individens hälsa. Sömnbesvär och begränsade möjligheter till aktiviteter är vanliga konsekvenser, men även aktivitetsmönster och aktivitetsbalans kan påverkas. Skiftarbetande sjuksköterskor riskerar sömnbesvär och en förändrad dynamik i sitt aktivitetsmönster. Syfte: Syftet med studien var att genom en litteraturöversikt kartlägga på vilket sätt skiftarbete inverkar på dynamiken i sjuksköterskors aktivitetsmönster samt deras sömn. Metod: En systematisk litteraturöversikt med en deduktiv ansats. Resultatet från 11 artiklar analyserades utifrån en riktad innehållsanalys baserad på Model of Human Occupation (MOHO) och The Value and Meaning in Occupations (ValMO)-modellen. Resultat: Inga studier genomförda av arbetsterapeuter hittades, men i de inkluderade artiklarna rapporterades ofta konflikter mellan arbete och familj, psykisk ohälsa samt sömnbesvär som vanliga konsekvenser av skiftarbete. Aktiviteter som gagnar återhämtning förekom mer sällan. Slutsats: Artiklarna saknade arbetsterapeutiska begrepp och aktivitetsperspektiv. Återhämtning var en viktig aspekt då det ofta jämställdes med sömn och inte meningsfulla aktiviteter, sociokulturella aspekter var också viktiga i resultatet. Framtida studier bör undersöka vad arbetsterapeuter kan tillföra i förebyggande arbete mot ohälsa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)