Att forma en säljare – om internutbildning i detaljhandeln

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: Problem: Det satsas mycket på internutbildningar inom många företag och det finns en del forskat kring ämnet. Den mesta forskningen berör hur internutbildning bör planeras och genomföras samt vilka positiva egenskaper denna utbildning har. Däremot upplever vi att det finns mindre forskat kring om dessa interna utbildningar faktiskt bidrar till något, om de anställda i praktiken tar till sig utbildningarna och drar nytta av dem i sitt dagliga arbete. Inom forskningen kring internutbildningar har fokus även ökat på de anställdas (inom serviceföretag) estetiska attribut såsom utseende och attityd. Syfte: Syftet med vår uppsats är att studera effekten av internutbildningar inom servicebranschen, med fokus på säljpersonal och deras syn på internutbildningar. Frågeställning: Hur upplever säljare inom detaljhandeln att internutbildningar påverkar deras arbete? Metod: Genom kvalitativa intervjuer studeras säljarnas perspektiv på intern-utbildningar. Vidare kommer även det empiriska materialet omfatta en manual för nyanställda som studeras och jämförs med teorin om internutbildning för att hitta likheter och olikheter inom ämnet. Resultat: Vår undersökning visar att säljarna upplever att de har stor nytta i sitt dagliga arbete av internutbildningarna. Säljarna upplever att deras kompetens har höjts efter att ha genomgått internutbildningar, något som visar sig genom att de sätter kunden i centrum på ett helt annat sätt och är mer självsäkra i sitt arbete Vår undersökning visar även att genom internutbildningar kan företagen lära ut sina mål och visioner samt styra sin personal till att agera på ett visst sätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)