Fattigdomsfällor i the Bottom Billion

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Fattigdom har blivit vår tids problem att lösa. Det råder en global konsensus om att fattigdomen måste utrotas. Dock är alla inte överens om vägen dit eller vad som ska räknas som fattigdom. Denna uppsats är en teorianvändande fallstudie på Angola vars syfte är att försöka förstå varför Angola förblir fattigt. Vi har gjort det genom att analysera Angola och dess fattigdom genom de fyra fattigdomsfällor som Paul Collier (2008) presenterar i hans bok The Bottom Billion. Dessa fällor samt fattigdomsbegreppet har problematiserats och komplicerats genom alternativa teorier. Vi har även använt oss av ett postkolonialistiskt perspektiv. Vi argumenterar att fattigdomsfällorna kan förklara varför Angola förblir fattigt till en viss del men de missar flera strukturella och bakomliggande förklaringar. Då fattigdomsfällornas fokus är på ekonomisk tillväxt missar de även relativ fattigdom samt vikten av omfördelning av resurser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)