Tillvaratagandet av kompetens i kommuner, En kvalitativ studie av kommuners arbete med kompetensförsörjning och breddad rekrytering

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: På grund av en växande befolkning av unga och gamla, och nyanlända medborgare de senaste åren har välfärdssektorn expanderat till att innefatta fler. Det leder i sin tur till ett större arbetskraftsbehov och kompetensförsörjningsbehov för att försörja och finansiera välfärdssektorn. Samtidigt står flera arbetsvilliga individer utanför arbetsmarknaden. För att fortsätta behålla vår välfärd måste vi tänka annorlunda gällande synen på kompetens (Europeiska socialfonden. 2017). Denna uppsatsens syfte är att undersöka hur kommuner arbetar med kompetensbedömning för en breddad rekrytering. Studien innefattar fyra kommuner och sex kommunala tjänstemän verksamma inom barn och utbildningsförvaltningen. Det empiriska materialet som framställdes analyserades utifrån Ellström modell för yrkeskunnande och Morrisons mångfaldstrategier för verksamheter. Ett kvalitativt tillvägagångsätt har tillämpats genom fem semistrukturerade djupintervjuer och analysmetoden är deduktiv. Genom undersökningen har det framkommit att de utvalda kommunernas arbete med kompetens genomsyras av formella regleringar vilket i sin försvårar framhävandet av andra kompetenser vid kommuners kompetensbedömning. Vidare har det framkommit att kommunerna teoretiskt omfamnar mångfald, men har svårigheter i att införliva mångfald i verksamheten och underlätta för en breddad rekrytering. Som förslag till vidare forskning inom ämnet skulle det vara intressant att undersöka hur kommuner kan organisera sig för att attrahera den kompetensen som behövs, samt undersöka kravprofilens utvecklingsmöjligheter i samband med en förändrad sammansättning hos befolkningen gällande kultur, språk och mångsidighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)