Elevers uppfattningar om lärares språkattityder

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Sammanfattning: Elevers uppfattningar om deras lärares språkattityder undersöks ur ett sociolingvistiskt perspektiv, på en mångkulturell skola i en förort där majoriteten av eleverna är flerspråkiga. Forskning visar att elever som talar flera språk, gynnas av att få tala alla sina språk även i skolan. Det har dock historiskt i Sverige inte alltid varit tillåtet att tala andra språk än svenska i klassrummet. Undersökningens syfte är att ta reda på om detta fortfarande är fallet enligt eleverna och bidra till forskningen om flerspråkiga elever och deras situation i skolan, genom att presentera deras perspektiv. Det är särskilt intressant att undersöka elevperspektivet eftersom fokus vanligtvis är på lärares uppfattningar, och inte elevers. Tillvägagångssättet som har använts i undersökningen är en triangulering av kvantitativa och kvalitativa metoder. Elevernas uppfattningar av deras lärares språkattityder har undersökts med direkta mätningar. Informanterna har svarat på enkäter med flervalsfrågor, likertskalor och öppna frågor. Enkäterna har använts för att göra ett urval av elever som därefter har blivit intervjuade. Urvalet har baserats på kön och etnicitet, vilka är typiska urvalskriterier inom sociolingvistiken. Resultaten visar att det är stora skillnader på de olika kategorierna av lärares reaktioner till att elever talar på andra språk än svenska i klassrummet. Likaså visar undersökningen att 80% av eleverna uppfattar att minst en av lärarna reagerar negativt på att eleven talar sitt modersmål under lektionstid. De flerspråkiga lärarna på skolan har positivast reaktioner medan lärarna i naturvetenskap har de negativaste reaktionerna enligt informanterna. Vissa elever uppger att de tror att lärarna reagerar negativt eftersom de inte förstår vad eleverna säger. På grund av att lärarna inte förstår vad som sägs, kan de inte vara helt försäkrade om att eleverna faktiskt pratar om ämnen som är relevanta för lektionen. Andra elever tycker att många lärare överreagerar och att det inte borde vara ”nån big deal” att de talar på sitt modersmål.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)