Immigrerade patienters perspektiv av stöd för egenvård vid diabetes mellitus

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Bakgrund: Inflyttningen till Sverige ökar. Globalt sett är diabetes vårt största folkhälsoproblem. Medellivslängden ökar, därmed även gruppen immigrerade patienter med diabetes. Egenvården vid diabetes är avgörande för patientens fortsatta sjukdomsutveckling och hälsa. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva immigrerade patienters upplevelser och erfarenheter av stöd för egenvård vid diabetes. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats baserad på elva vetenskapliga artiklars resultat. Resultat: Studien visade att stödet vid egenvård hos immigrerade patienter var otillräckligt. Följande kategorier analyserades fram; Barriärer till egenvård, Familjens betydelse och Erfarenhet av mötet med sjuksköterskan. Konklusion: Brist på patientutbildning var ett återkommande problem, både patienterna och dess anhöriga önskar mer utbildning för att kunna känna stöd för att hantera sin egenvård. Patienterna saknade en mer personcentrerad omvårdnad där sjuksköterskan hade tagit hänsyn till den immigrerade patientens situation och integrerat dem mer i beslutsfattande angående egenvården.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)