Att lära för livet genom en kameralins : - en studie om vilka lärprocesser som synliggörs vid elevers filmskapande ifritidshem

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Denna studie undersöker vilka lärprocesser som synliggörs när elever på två fritidshem arbetar medfilmskapande. Studien har inspirerats av en visuell minietnografisk studie där två elevgrupper fråntvå olika fritidshem har observerats genom videoobservationer samt fältanteckningar under totalt fyratillfällen. Materialet från observationerna har analyserats ur ett sociokulturellt perspektiv där dengrundläggande principen för lärprocesser bygger på den sociala gruppen där gemenskapen mellanindividerna blir utgångspunkten för lärande. Genom studien kunde följande lärprocesser synliggöras:praktiskt lärande, perspektivtagande, reflexivt lärande samt tendenser till språng av lärande. För attkunna göra studien än mer trovärdig och synliggöra lärprocesserna mer på djupet har slutsatsendragits att det skulle krävas en mer omfattande studie, som skulle innebära att man följer utvaldaelevgrupper under en längre tidsperiod.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)