Utveckling av kreativitet i projektarbete: uppfattningar hos medarbetare på Sony Ericsson

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Pedagogik

Sammanfattning: Uppsatsen syftar till att undersöka hur anställda på ett innovativt företag uppfattar kreativitet och hur de upplever villkoren för att utveckla kreativitet inom ramen för projektarbete. Då vi med vår studie vill beskriva variationer i uppfattningar av kreativitet hos personer som arbetar i projekt har vi valt den fenomenografiska forskningsansatsen. Vi har genomfört en kvalitativ empirisk studie med tio semistrukturerade intervjuer med anställda som arbetar i projekt på Sony Ericsson i Lund.I bearbetningen av materialet har vi låtit vår empiri styra vilka områden vi har funnit intressanta i teorin. Detta har mynnat ut i ett antal områden som vi diskuterar i vår analys. Vårt resultat visar att intervjupersonerna uppfattar kreativitet på olika sätt. Projektdeltagarna som hör till den nedre nivån i projektet uppfattar kreativitet främst som problemlösning, medan kreativitet för projektledare på den övre nivån framförallt innebär utvecklande av processer och arbetssätt. För att det kreativa klimatet ska vara välfungerande krävs tid för reflektion och vidareutbildning, en väl utbredd förståelse för dels kreativitet och dels för de faktorer som kan påverka kreativitet i projektarbete, såsom tidspress och ansvarsfördelning. Genom denna förståelse och samverkan mellan de olika projektnivåerna, finns det goda förutsättningar att skapa möjligheter till kreativitet som kan leda till innovationer. Som förslag på vidare forskning skulle vi vilja se en omfattande tvärvetenskaplig studie som även tar hänsyn till mer ekonomiska projektaspekter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)