Resultatmanipulering kring lock-up periodens utgångsdatum

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka om det förekommer resultatmanipulering i kvartalen före och under lock-up periodens utgångsdatum. Vidare är syftet att undersöka om det existerar en skillnad i mängden resultatmanipulation mellan Nasdaq Stockholm och Spotlight Stock Market. En kvantitativ studie med en deduktiv ansats har utförts för att analysera inhämtad sekundärdata. Regressioner har utförts vid beräkning av resultatmanipulering och förklaringsvariabler. Vid beräkning av resultatmanipulation har modifierade Jones-modellen använts. Studiens observationer består av ett urval på 80 börsnoteringar från Nasdaq Stockholm och Spotlight Stock Market där ett lock-up avtal har ingåtts. Data insamlades från Compustat IQ, Datastream och manuellt från samtliga bolags prospekt och kvartalsrapporter. Studien påvisar att resultatmanipulation förekommer i liten utsträckning på den svenska aktiemarknaden i kvartalen före och under lock-up periodens utgångsdatum. Bolagen på Nasdaq Stockholm utövar en högre grad av resultatmanipulering i kvartalet före lock-up periodens utgångsdatum, medan bolagen på Spotlight utövar högre en grad av resultatmanipulering i kvartalet under lock-up periodens utgångsdatum.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)