När det irrationella är rationellt - en uppsats om varför människor blir beroende av spel

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

Författare: Terese Törner; [2005]

Nyckelord: spelberoende; spel; rationalitet; psykologisk ekonomi;

Sammanfattning:

I denna uppsats diskuteras hur det kommer sig att vissa människor utvecklar ett spelberoende. Diskussionen utgår ifrån nationalekonomiskt teori, mer precist är det antagandet om den ekonomiska rationaliteten som står i fokus. Författaren frågar sig om nationalekonomisk teori kan förklara ett till synes irrationellt beteende, det vill säga om en spelberoende person kan anses agera ekonomiskt rationellt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)