Att styra hållbarhetsarbete med värdegrunder

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Problem: Då det enligt teorin är värdegrunder och kulturell styrning som utgör denkontextuella ramen för all ekonomistyrning är det viktigt att förstå hur värdegrunder kommertill uttryck inom organisationer. Det är därmed problematiskt om företag inte förstårvärdegrunders funktion för företaget. Uppsatsen utgår från följande frågeställning:• Hur kan värdegrunder mellan medarbetare skilja sig åt vid styrning avhållbarhetsarbete?• På vilka sätt kan ett företag utveckla sitt hållbarhetsarbete genom värderingsbaseradstyrning?Syfte: Syftet är att utifrån ett statligt ägt fallföretag och deras hållbarhetsarbete undersöka omdet finns styrning kopplat till värdegrunder samt ge förståelse för hur detta kan påverka detinterna hållbarhetsarbetet. Uppsatsen ämnar att utifrån den teoretiska referensramen undersökahur värdegrunder kommer till uttryck, om det finns märkbara skillnader inom företaget samthur styrningen av det interna hållbarhetsarbetet kan utvecklas.Avgränsningar: Uppsatsen avgränsas till att enbart studera social styrning med hjälp avvärdegrunder. Endast ett företag kommer att studeras.Metod: Tio intervjuer har genomförts samt en enkätundersökning som sju butiksmedarbetarehar besvarat. Svaren har sedan analyserats med hjälp av en framtagen analysmodell.Resultat och slutsatser: Företaget använder social styrning i form av en gemensamaffärsidentitet vilket kommuniceras via kärnvärden. Trots detta skiljer sig de personligavärdegrunderna inom organisationen åt. Företagets interna hållbarhetsarbete kan utvecklasgenom en mer balanserad kombination av business case och paradoxical case, exempelvis medhjälp av decentralisering. Decentralisering hade kunnat påverka hållbarhetsarbetet genom attge personliga värdegrunder mer utrymme och på så sätt ge organisationen ett bredare fokusgällande hållbarhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)