Populärkultur i barns lek : En studie av hur barn skapar kön

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Enligt förskolans läroplan ska förskolan i och genom sin verksamhet främja jämställdhet mellan könen. Uppdraget är av betydelse då förskolan utgör en social arena för majoriteten av svenska barn. I leken och i andra former av socialt samspel skapar barn mening kring genus och kön. Barn för även in populärkulturella uttryck i sin lek och därmed in i förskolan. Populärkultur är för barn engagerande och intressant. Emellertid är stereotypa könsroller och genusmärkta normer och värderingar vanligt förekommande inom populärkulturen. Syftet med detta examensarbete studie är att studera hur barn använder populärkulturella teman i sin lek och hur det kan påverka deras könsskapande. Studien är utförd på två avdelningar för äldre barn på en förskola under tre veckor. Videoinspelningar har använts som datainsamlingsmetod. Data består av tolv videoinspelningar. I resultatet framkommer, utifrån studiens frågeställningar, att det på förskolan ifråga finns populärkulturella teman som tillhör pojkar respektive flickor. Lekar med populärkulturella teman som observeras är könssegregerade. Skillnader i pojkar och flickors lekar tolkas i den här studien kunna vara relaterade till vilket populärkulturellt tema barnen leker såväl som till genusrelaterade normer och värderingar. Både flickor och pojkar visade i sina lekar sträva efter intersubjektivitet och de använde sina språkliga förmågor för att uppnå detta. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)