Lätt som en plätt? Problematik kring samordningen inom den svenska förvaltningen

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Hur staten organiserar sin förvaltning, i form av specialisering och samordning av verksamheten, har betydelse för hur väl uppdraget att implementera den politiska viljan genomförs. Många menar att betoningen på samordning idag ökat efter flera år av specialisering som dominerande organisationsform. Vi har därför valt att undersöka begreppet samordning och dess tillhörande problematik för att se hur, när och var samordning är önskvärt inom statlig förvaltning och vilka problem som kan uppstå. Då samordning är en flertydig term som kan vara svårförstådd, avser uppsatsen också konkretisera begreppet och dess övergripande problematik. Genom intervjuer på Migrationsverket ges praktiska exempel utifrån en svensk kontext. Dessa resultat jämförs med vad forskare och utredare sagt om saken. Slutsatsen är att problematiken kring samordning framför allt handlar om två saker. Dels kan en alltför stark betoning på samordning leda till ineffektivitet och en oönskad homogenisering av offentlig verksamhet. Dels utgör omgivande organisationsstrukturer i den svenska förvaltningen svårigheter för samordning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)