Samodling med tio vanliga frilandsodlade grönsaker : effekter på skörd, sjukdomar, skadeinsekter, ogräs och växtnäringsförsörjning

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Agricultural Biosystems and Techology

Sammanfattning: Ekologisk odling, med bevisade miljömässiga fördelar, ger ofta lägre skördar per hektar än konventionell odling. I denna uppsats samlas vetenskaplig information om hur samodling påverkar skörd och bakomliggande effekter som sjukdomar, skadeinsekter, ogräs och näringsförsörjning vid samodling av tio frilandsgrönsaker: bondböna/åkerböna, dill, lök, morot, potatis, pumpa/squash, rödbeta, sallat, vitkål och ärtor. Generellt gav samodling en högre skörd på arean, minskade sjukdomar och skadeinsekter och hade en positiv effekt på näringsförsörjning jämfört med monokulturodling. Tillräckligt underlag saknas för ogräs. Majoriteten av försöken använde sig av reläsamodling eller radsamodling och det finns underlag att inte bara samodlingsväxt utan även odlingsmönster har en påverkan på skörd, sjukdomar och skadeinsekter. Av de artiklar som undersökte skörd visade 87% på ett högre LER (skörd på arean jämfört med monokulturodling) och 21% visade en högre skörd av huvudgrödan i samodling jämfört med monokulturodling. Sjukdomar minskade i 85%, skadeinsekter minskade i 63% och näringsförsörjningen påverkades positivt i 73% av försöken som undersökte dessa effekter. Samodlingens positiva effekter beror sannolikt på ett mer effektivt utnyttjande av resurser då behov av resurser i rum och tid skiljer sig mer mellan arter än inom arter. Samtidigt skapade samodlingen förutsättningar som minskade angreppsgraden av både sjukdomar och skadeinsekter, bland annat genom att fysiskt hindra spridning av skadeinsekter och/eller sjukdomar eller öka förekomsten av naturliga fiender till skadeinsekter. Samodling kan vara ett värdefullt verktyg för ekologisk grönsaksproduktion i framtiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)