Organizational commitment och Role stressors – En fallstudie på ett expanderande IT-företag.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Studiens syfte var att undersöka det organisatoriska engagemanget i form av organizational commitment på ett företag som kan ses som typiskt när det gäller att ställa stora krav på den anställda. Vidare var syftet även att analysera relationen mellan organizational commitment och role stressors samt att ringa in de faktorer som företagets anställda upplever som stressande i sitt vardagliga arbete. Undersökningen, som genomfördes via en Internet-survey, bestod av två delar - en kvantitativ och en kvalitativ. Resultatet av den kvantitativa delen visar att det organisatoriska engagemanget på företaget är förhållandevis lågt samt att det finns en negativ korrelation mellan organizational commitment och role stressors. I den kvalitativa delen togs följande tre kategorier av stressupplevelser fram; oklarhet, utnyttjande av tid, samt en organisation som inte lever som den lär. Studien visar också att role overload och role conflict är de två typerna av role stressors som är mest förekommande på företaget. Resultatet av den föreliggande studien stödjs genom tidigare forskning där man funnit liknande samband mellan role stressors och organizational commitment. Nyckelord: organizational commitment, role stressors, role ambiguity, role conflict, role overload, turnover intentions.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)