Hur organisationers interna informella kommunikation förändras vid snabb tillväx : En fallstudie på operativa chefers uppfattning av det dagliga informationsflödet

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

Sammanfattning: För att nå ut med korrekt information till rätt person i rätt tid behöver en organisations kommunikation fungera. Kommunikation är därför grundläggande för att kunna skapa effektivitet och är en bidragande faktor för deras utvecklingskurva. En organisations kommunikation brukar vanligtvis delas upp i två olika typer; formell och informell kommunikation.   Denna studie syftar till att undersöka hur den interna informella kommunikationen fungerar för operativa enheter i en organisation som ingår i ett större nätverk, samt att undersöka vilka svårigheter som uppstår i samband med förändringar. Detta kan i sin tur skapa större förståelse för växande organisationers kommunikationsproblem.    En abduktiv metod har använts för att uppnå studiens syfte och en fallstudie har genomförts för att få djupare information. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer har utförts för att förstå respondenternas berättelse och få mer nyanserad information.    Studiens resultat tydliggör att teorin och praktiken stämmer överens i de fallen där den informella kommunikationen medför svårigheter samt vad som skulle kunna effektivisera den. Resultatet visar att informationsöverflöd och okunskap kring val av kommunikationskanal påverkar kommunikationen negativt. Även svårigheter att anpassa budskapen för mottagaren. Vidare är även uppfattningen kring fördelarna med informell kommunikation enad i litteraturen, dock visar respondenterna på att uppfattningen varierar i praktiken.    Slutsatsen beskriver vikten av att uppmärksamma växande organisationers interna kommunikation och informationsflöden. Studien visar  att en kommunikationsstrategi kan bidra till effektivare kommunikationsflöde för växande organisationer. Slutsatsen innehåller även rekommendationer för organisationer i växande nätverk, framtagna genom att jämföra tidigare forskning och teorier med resultatet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)